UZ.DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE KLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE KLİNİĞİ olarak sunduğumuz muayenehane faaliyetlerimizde bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını öncelikli tutuyoruz. Bu amaçla sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerinden / danışmanlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, çalışanlarımız dahil muayenehanemiz /hizmetlerimiz ile ilişkili kişilerin tarafımıza iletilen kişisel verilerinin T.C: Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek, imha edilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Bilgilendirme Metni ile, sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda "Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak UZ.DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Hastalarımızdan ve/veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden/velisinden sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde hizmet öncesi ve/veya süreci esnasında, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında muayenehanemiz ile ilişkili üçüncü şahıslardan çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı "KVKK” da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilmektedir.

Poliklinikte verdiğimiz hizmetler kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile UZ.DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE tarafından sağlanmakta

olan koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, , internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz.

E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, veri sorumlusu ve veri işletene sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multimedya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak işlenecektir.

Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak işlenecektir.

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikâyet veya sair amaçlar ile danışma hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlaveten, Veri Sorumlusu Dr.BANU İNCE DEMİRPENÇE, “Doktor Takvimi”, “Doktor Tavsiyesi”, “Tavsiye Ediyorum” adlı web siteleri ile de anlaşmalı olarak çalışmaktadır. Ancak bu siteler, veri Sorumlusu. Dr. BANU İNCE DEMİRPENÇE’nin veri aktardığı, veri paylaştığı kişiler arasında yer almamaktadır. Bu site ler üzerinden yapılan kayıt ve başvurular sonucunda oluşan veri ihlallerinden veri sorumlusu sorumlu tutulamaz.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine yahut kliniğimizde diş hekimlerimiz tarafından sunulan hukuki ilişkinize (çalışan, danışman vs. şahıslar) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda 3. Bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize örnekler aşağıda yer almaktadır;

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, veli/vasi veya belirlediğiniz bir yakınınızın iletişim numarası, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, veli/vasi iletişim ve adres bilgisi, danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi verileriniz.

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

Biyometrik Verileriniz ve sair veriler: Sunulan Sağlık hizmetleri ile bağlantılı fotoğraflarınız.

• Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme danışmalık hizmetini almanız durumunda, sosyal medya üzerinden ulaşım sağlayarak danışmanlık hizmeti almanız durumunda, hizmetle ilgili olarak elde edilen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz ve bununla bağlantılı cinsel hayat ile genetik verileriniz yanında görsel ve işitsel verileriniz, Danışman tarafından düzenlenen Görüşme Kayıtları / Danışan Dosyası.Genel olarak; kliniğimiz / UZ.DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE ile muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz toplanan veriler kapsamındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI

 

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

• Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme

• Saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

• İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

• Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

• Görüntülü Danışanlık Hizmet Sunumu,

• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

• Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

• Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

• Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi;

• Kimliğinizin doğrulanması,

• Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

• Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

• İlaç veya tıbbi cihaz temini,

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Pazarlama, Medya ve İletişim, danışma hattı bölümleri tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,

• Muayenehanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,

Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi kliniğimiz bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA HUSUSU

KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında "ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu nedenle koruyucu hekimlik ve sair sağlık hizmetleri sunmamız sebebiyle hastalarımıza ait sağlık verilerini ve bununla bağlantılı ise gerekli durumlarda cinsel hayat verilerini açık rıza almadan işliyoruz.

Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm özel nitelikteki ve sair kişisel verileriniz açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

 

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde işbu metinde belirtilen amaçlar mevcut olduğu müddetçe işlenecektir. Sağlık verilerinin saklanma süresi kural olarak 20 yıldır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigorta şirketleri, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Çalıştığımız ve verilerinizi aktarabileceğimiz laboratuvar, özel sağlık kuruluşları şunlardır; Biolab Laboratuvarlar Grubu , Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, Erbayraktar Tıp Laboratuvarları, Barış Tıbbi Görüntüleme Merkezi’dir.

Çalıştığımız ve verilerinizi paylaşabileceğimiz, aktarabileceğimiz aynı zamanda veri işleyen sıfatındaki çalışanımız ise; Merve Topçuoğlu’dur.

Ayrıca aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı diğer yerler aşağıda sıralanmıştır:

a. Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, tedarikçiler

b. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

c. Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

d. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

e. Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, tedarikçiler, özel sigorta şirketleri

f. Fiziksel mekân güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

g. Özlük / Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle "hasta” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

a. Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla

b. Hastalara ait hasta öyküsü geçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla

c. Otomatik olmayan yöntemlerle

d. Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi!nin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK!nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

• Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin bir araştırma projesi için, bilimsel çalışmalar için) kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret muayenehanemiz /Uz.Dr.BANU İNCE DEMİRPENÇE tarafından alınacaktır.

Posta adresi : Mimar Sinan Mahallesi 1403 Sokak No:1 D:3 Celardin Suite Alsancak / Konak / İzmir

E-posta adresi : drbanuincedemirpence@gmail.com

Kep adresi :

KVKK Aydınlatma metnini indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Youtube Youtube

Instagram Instagram

Facebook Facebook

Doktor Takvimi Doktor Takvimi